English
Ελληνικά


....The two sides of the technological coin [TEDxTalk]..Οι δύο όψεις του τεχνολογικού νομίσματος [TEDxTalk]....

....How a fairy tale to a daughter, caused a series of concerns about the use of technology. ..Πώς ένα παραμύθι σε μία κόρη, έγινε η αφορμή για μια σειρά από ανησυχίες στη χρήση της τεχνολογίας. ....

Photo: TEDxLesvos archives

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit Aenean commodo ligula eget.....TEDx is a grassroots initiative, created in the spirit of TED’s overall mission to research and discover “ideas worth spreading”. In this context, Ilias Giannakopoulos, joined and presented a TED Talk about the digital "click" and the anthopocentric face of technology. ..Το TEDx είναι μια πρωτοβουλία βάσης, που δημιουργήθηκε στο πνεύμα της συνολικής αποστολής του TED για έρευνα και ανακάλυψη «ιδεών που αξίζει να διαδοθούν». Στο πλαίσιο αυτό, ο Ηλίας Γιαννακόπουλος, συμμετείχε και παρουσίασε ένα TED Talk για το ψηφιακό «κλικ» και το ανθοκεντρικό πρόσωπο της τεχνολογίας. ....

....A technologist himself, he talked about how much cautious we should be using the Internet or other technological applications, when at the same time, we have the "responsibility" to form technology on a way that it will be useful and not harmful for humanity. Just, like the way we would raise our children. ..Ο ίδιος τεχνολόγος, μίλησε για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο ή άλλες τεχνολογικές εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα έχουμε την «ευθύνη» να διαμορφώσουμε την τεχνολογία με τρόπο που θα είναι χρήσιμη και όχι επιβλαβής για την ανθρωπότητα. Όπως ακριβώς θα μεγαλώναμε τα παιδιά μας. ....

....In 1994, I wrote computer code for the first time. ..Το 1994 έγραψα για πρώτη φορά κώδικα υπολογιστή. ....

....SECTION 1: CODE..ENOTHTA 1: ΚΩΔΙΚΑΣ ....

....It's hard to describe how it feels, at this age, when a machine obeys your commands. It's hard to describe how you feel when you create something from nothing. In a small detail, machines don't do what we want them to do, they do what we tell them to do. ..Είναι δύσκολο να περιγράψεις πώς νιώθεις, σε αυτή την ηλικία, όταν μια μηχανή υπακούει στις εντολές σου. Είναι δύσκολο να περιγράψεις πώς νιώθεις όταν δημιουργείς κάτι από το τίποτα. Με μια μικρή λεπτομέρεια, οι μηχανές δεν κάνουν αυτό που θέλουμε να κάνουν, κάνουν αυτό που τους λέμε να κάνουν. ....

....Programming, for those who haven't done it yet, requires exquisite detail of instructions in every step a machine takes to achieve a goal. ..Ο προγραμματισμός, γι’ αυτούς που δεν το έχουν κάνει ακόμη, απαιτεί εξαιρετική λεπτομέρεια εντολών σε κάθε βήμα που μια μηχανή εκτελεί για να επιτευχθεί ο στόχος. ....

....Computers don't do what we want to, they do what we tell them to..Οι υπολογιστές δεν κάνουν αυτό που θέλουμε, κάνουν αυτό που θα τους πούμε ....

....However, Arthur Samuel, in 1956 managed to program his computer to play checkers with him. How do you write a program with so much fine detail that it's so good? Arthur Samuel had his computer play itself thousands of times until he learned how to play checkers and 6 years later, in 1962, he was beating not only himself but the Connecticut state champion. Arthur Samuel was the father of machine learning. ..Ωστόσο, ο Arthur Samuel, το 1956 κατάφερε να προγραμματίσει τον υπολογιστή του για να παίζει μαζί του ντάμα. Πως να γράψεις ένα πρόγραμμα με τόση εξαιρετική λεπτομέρεια που να είναι τόσο καλό; Ο Arthur Samuel έβαλε τον υπολογιστή του να παίξει μόνος του χιλιάδες φορές μέχρι να μάθει πως παίζεται η ντάμα και 6 χρόνια αργότερα, το 1962, κέρδιζε όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τον πρωταθλητή της πολιτείας του Connecticut. Ο Arthur Samuel ήταν ο πατέρας της μηχανικής μάθησης. ....

....The first major example of the commercial use of machine learning was Google. Google showed that it was possible to find information based on machine learning algorithms instead of using code and since then companies like Amazon present us with products that we would be interested in buying and social networks like Facebook, Twitter, LinkedIn etc. they find people we already know or would be interested in meeting and still have no idea how they did it. ..Το πρώτο μεγάλο παράδειγμα εμπορικής χρήσης της μηχανικής μάθησης ήταν η Google. Η Google έδειξε πως ήταν δυνατό να βρεις πληροφορίες βασιζόμενος σε αλγόριθμους μηχανικής μάθησης αντί της χρήσης κώδικα και από τότε επιχειρήσεις όπως η Amazon, μας παρουσιάζουν προϊόντα που μας θα μας ενδιέφεραν να αγοράσουμε αλλά και κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn κλπ βρίσκουν ανθρώπους που ήδη γνωρίζουμε ή θα μας ενδιέφερε να γνωρίσουμε και ακόμα δεν έχουμε ιδέα πως τα κατάφεραν. ....

....The first major example of the commercial use of machine learning was Google. Google showed that it was possible to find information based on machine learning algorithms instead of using code and since then companies like Amazon present us with products that we would be interested in buying and social networks like Facebook, Twitter, LinkedIn etc. they find people we already know or would be interested in meeting and still have no idea how they did it. ..Το πρώτο μεγάλο παράδειγμα εμπορικής χρήσης της μηχανικής μάθησης ήταν η Google. Η Google έδειξε πως ήταν δυνατό να βρεις πληροφορίες βασιζόμενος σε αλγόριθμους μηχανικής μάθησης αντί της χρήσης κώδικα και από τότε επιχειρήσεις όπως η Amazon, μας παρουσιάζουν προϊόντα που μας θα μας ενδιέφεραν να αγοράσουμε αλλά και κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn κλπ βρίσκουν ανθρώπους που ήδη γνωρίζουμε ή θα μας ενδιέφερε να γνωρίσουμε και ακόμα δεν έχουμε ιδέα πως τα κατάφεραν. ....

....These are algorithms that learned how to do this with data instead of programming. Conclusion: Machines learn. ..Αυτοί είναι αλγόριθμοι που έμαθαν πως να το κάνουν αυτό με δεδομένα αντί προγραμματισμού. Συμπέρασμα: Οι μηχανές μαθαίνουν. ....

....Machines can now learn anything we can think of, using algorithms like deep learning, which works like the human mind and have no theoretical limit to what it can do. This brings us to the next step of evolution, Artificial Intelligence. ..Οι μηχανές μπορούν πλέον να μάθουν οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε χρησιμοποιώντας αλγόριθμους, όπως ο deep learning, ο οποίος λειτουργεί όπως το ανθρώπινο μυαλό και δεν έχει κανένα θεωρητικό όριο στο τι μπορεί να κάνει. Αυτό μας φέρνει στο επόμενο βήμα της εξέλιξης, την Τεχνητή Νοημοσύνη. ....

....The real revolution is coming soon with ΑΙ where artificial intelligence will allow machines to self-improve. A program that writes programs for example, that improves itself and will one day reach the point where we are. That is the moment when in the next few minutes it will have become better than us, that is the moment when we will have disappeared from any position because in the next seconds the program will have become dozens of times better than us and in a few hours beyond the capabilities us to grasp what it is doing. This is the exponential progress of Artificial Intelligence. ..Η πραγματική επανάσταση φτάνει σύντομα με την Tεχνητή Nοημοσύνη, όπου η Tεχνητή Nοημοσύνη θα επιτρέψει στις μηχανές να αυτό-βελτιώνονται. Ένα «πρόγραμμα» που γράφει προγράμματα, για παράδειγμα, που βελτιώνει τον εαυτό του και μια ημέρα θα φτάσει στο σημείο που είμαστε εμείς. Εκείνη είναι η στιγμή, που στα επόμενα λεπτά θα έχει γίνει καλύτερο από εμάς, εκείνη είναι η στιγμή που εμείς, θα έχουμε εξαφανιστεί από οποιαδήποτε θέση γιατί στα επόμενα δευτερόλεπτα το πρόγραμμα θα έχει γίνει δεκάδες φορές καλύτερο από εμάς και σε λίγες ώρες πέρα από τις ικανότητές μας να συλλάβουμε τι κάνει. Αυτή είναι η εκθετική πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης. ....

....How are all the pieces of code connected? The answer is, links. ..Πώς συνδέονται όλα αυτά τα κομμάτια κώδικα; Η απάντηση είναι, με συνδέσμους ....

....SECTION 2: LINKS..ENOTHTA 2: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ....

....Are the links on the web the only links between machines and humans? ..Είναι οι σύνδεσμοι στο web οι μόνοι σύνδεσμοι που αφορούν τις μηχανές και τον άνθρωπο; ....

....No. Link is not just a pieces of code, it's computers, it's telephones, it's cables, it's air. ..Όχι. Οι σύνδεσμοι είναι κομμάτια κώδικα, είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είναι τα τηλέφωνα, είναι τα καλώδια, είναι ο αέρας. ....

....A few years ago computers were in closed rooms, with no connection to the outside world. Today they are everywhere, in our room, in our kitchen, in our car and even on us. Always on, always connected. They have a multitude of sensors and know where they are in the world, seeing, hearing and feeling. ..Μερικά χρόνια πριν οι υπολογιστές ήταν σε κλειστά δωμάτια, χωρίς σύνδεση με τον έξω κόσμο. Σήμερα είναι παντού, στο δωμάτιο μας, στην κουζίνα μας, στο αυτοκίνητό μας ακόμα και πάνω μας. Πάντα σε λειτουργία, πάντα συνδεδεμένοι. Έχουν μια πληθώρα αισθητήρων και ξέρουν πού βρίσκονται στον κόσμο, βλέπουν, ακούν και αισθάνονται. ....

....Perhaps today it is not an exaggeration to say that we are humanoid robots. Not to the level that we implant machines into our bodies but to the fact that we extend our biological capabilities using these technologies. ..Ίσως δεν είναι σήμερα υπερβολή για να πούμε ότι είμαστε ανθρωποειδή ρομπότ. Όχι στο επίπεδο που εμείς εμφυτεύουμε στο σώμα μας μηχανές αλλά στο γεγονός ότι επεκτείνουμε τις βιολογικές δυνατότητές μας χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες. ....

....Who controls these tools? The answer is, Private companies that collect data. ..Ποιος ελέγχει αυτά τα εργαλεία; Ιδιωτικές εταιρίες που συλλέγουν δεδομένα. ....

....SECTION 3: INFORMATION..ENOTHTA 3: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ....

....How do they collect data? They collect data by offering free services such as free search, free cloud storage, free email, free messaging, free social networking, etc. ..Πως συλλέγουν δεδομένα; Συλλέγουν δεδομένα προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες, όπως δωρεάν αναζήτηση, δωρεάν αποθηκευτικό χώρο αρχείων, δωρεάν email, δωρεάν υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, δωρεάν κοινωνική δικτύωση κλπ. ....

....Will they look to this information to find out more? Will they read your emails and messages to understand more? Will they look at your photos to learn more about your friends too? Will they do automated analysis to understand more about the things you like? Of course, they already do, that's their business model. Every day billions circulate on personal information. ..Θα κοιτάξουν σε αυτές τις πληροφορίες για να βρουν περισσότερα; Θα διαβάσουν τα email σου και τα μηνύματα σου για να σε καταλάβουν; Θα κοιτάξουν τις φωτογραφίες σου για να μάθουν περισσότερα και για τους φίλους σου; Θα κάνουν αυτοματοποιημένες αναλύσεις για να καταλάβουν περισσότερα για τα πράγματα που σου αρέσουν; Φυσικά, το κάνουν ήδη, αυτό είναι το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Κάθε μέρα κινούνται δισεκατομμύρια πάνω στις προσωπικές πληροφορίες. ....

....If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold. ..Εάν δεν πληρώνεις για κάτι, δεν είσαι ο πελάτης, είσαι το προϊόν που διατίθεται. ....

- Andrew Lewis

....There are no free services, there are no free products. Personal data is the fuel of the economy. These organisations exploit a simple emotional phenomenon, which is that we cannot feel data. ..Δεν υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες, δεν υπάρχουν δωρεάν προϊόντα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι το καύσιμο της οικονομίας. Οι οργανισμοί αυτοί εκμεταλλεύονται ένα απλό συναισθηματικό φαινόμενο, το οποίο είναι πως δεν μπορούμε να αισθανθούμε τα δεδομένα. ....

....One more thing to realise, is that we are incredibly honest with these services and especially with search engines. We are more honest with search engines than we are with our own families. Search engines know us better than your family members. ..Ένα ακόμη πράγμα που πρέπει να αντιληφθούμε, είναι ότι είμαστε απίστευτα ειλικρινείς με αυτές τις υπηρεσίες και ειδικά με τις μηχανές αναζήτησης. Είμαστε πιο ειλικρινείς με τις μηχανές αναζήτησης απ’ ότι είμαστε με τις ίδιες τις οικογένειές μας. Οι μηχανές αναζήτησης γνωρίζουν περισσότερα για εμάς από όσα γνωρίζουν τα μέλη της οικογένειάς μας. ....

....In contrast, we are dishonest with the terms of use of these services. "I have read and I agree to the license agreement". We accept terms that we haven't read and furthermore, the fact that the provider of the service can change the terms at any time without notifying us, which means that we are agreeing to a worthless contract. ..Σε αντίθεση, είμαστε ανειλικρινείς με τους όρους χρήσης αυτών των υπηρεσιών. “Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης.” Αποδεχόμαστε όρους που δεν έχουμε διαβάσει και επιπλέον, το γεγονός ότι ο πάροχος της υπηρεσίας μπορεί να αλλάξει τους όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς να μας το γνωστοποιήσει, πράγμα που σημαίνει πως δίνουμε τη συγκατάθεσή μας σε μια σύμβαση χωρίς καμία αξία. ....

....Privacy is the foundation of a free society. We tend to trust all these services online, but are we ready to answer if we will continue to have that trust in the future? Who can access this information in 3, 5 or 10 years? Which President, which General, which Politician? ..Η ιδιωτικότητα είναι το θεμέλιο της ελεύθερης κοινωνίας. Έχουμε την τάση να εμπιστευόμαστε όλες αυτές τις υπηρεσίες στο Διαδίκτυο, αλλά είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη στο μέλλον; Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία σε 2, 3, 5 χρόνια; Ποιος Πρόεδρος, ποιος Στρατηγός, ποιος Πολιτικός; ....

....Can there be trust? ..Μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη; ....

....SECTION 4: CHAIN..ENOTHTA 4: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ....

....As humans, we have always needed ways to establish trust between us and exchange goods, property, money. As societies evolved, institutions were established, trust-building tools such as banks, governments or financial institutions that took over this management. Today, we rely entirely on these intermediaries and these organisations control all transaction logic of any kind. But the problem is that you *cannot* have trust when power, information and economic wealth is concentrated in the hands of the few, because technology and machines, by themselves, do not create tyranny or prosperity, people do. ..Ως άνθρωποι, ανέκαθεν χρειαζόμασταν τρόπους να εγκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη ανάμεσά μας και να ανταλλάξουμε αγαθά, περιουσία, χρήματα. Όσο εξελίχθηκαν οι κοινωνίες ιδρύθηκαν θεσμοί, εργαλεία δημιουργίας εμπιστοσύνης, όπως τράπεζες, κυβερνήσεις ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που ανέλαβαν αυτή τη διαχείριση. Σήμερα, βασιζόμαστε εξ ολοκλήρου σε αυτούς τους ενδιάμεσους και αυτοί οι οργανισμοί ελέγχουν όλη τη λογική συναλλαγών κάθε είδους. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τελικά *δεν* μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη όταν η δύναμη, η πληροφορία και ο οικονομικός πλούτος είναι συγκεντρωμένος στα χέρια των λίγων, γιατί η τεχνολογία και οι μηχανές, από μόνες τους, δεν δημιουργούν ούτε τυραννία ή ούτε ευημερία, οι άνθρωποι το κάνουν αυτό. ....

....In 2008 something unexpected happened. In these strange times of history, a modern Prometheus, unknown to this day (aka Satoshi Nakamoto), a few hours after the collapse of Lehman Brothers, in October 2008, published a document about a digital currency, Bitcoin. It was the moment when the technological genie came out of the lamp and gave the kiss of life, the second chance, to solve one of the biggest problems of people, trust without intermediaries. In 2008 the blockchain was born. The blockchain is in its first steps, like the Internet was 20 years ago, but it is the hope for a better future. ..Όμως το 2008 έγινε κάτι μαγικό. Σε αυτούς τους παράξενους καιρούς της ιστορίας, ένας σύγχρονος Προμηθέας, άγνωστος μέχρι και σήμερα (σ.σ. Satoshi Nakamoto), λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, τον Οκτώβριο του 2008, δημοσιοποίησε ένα έγγραφο για ένα ψηφιακό νόμισμα, το Bitcoin. Ήταν η στιγμή που το τεχνολογικό τζίνι βγήκε από το λυχνάρι και έδωσε το φιλί της ζωής, την δεύτερη ευκαιρία, να λυθεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ανθρώπων, η εμπιστοσύνη χωρίς ενδιάμεσους. Το 2008 γεννήθηκε το blockchain. Το blockchain είναι στα πρώτα του βήματα, όπως το Internet ήταν πριν 20 χρόνια, αλλά είναι η ελπίδα για το μέλλον ....

....SECTION 5: KIDS..ENOTHTA 5: ΠΑΙΔΙΑ ....

....Children are the future. I couldn't clearly picture how children can shape the future but for me, the "fairy tale", changed that night and now it's up to them to write it, in the years to come. ..Όμως το 2008 έγινε κάτι μαγικό. Σε αυτούς τους παράξενους καιρούς της ιστορίας, ένας σύγχρονος Προμηθέας, άγνωστος μέχρι και σήμερα (σ.σ. Satoshi Nakamoto), λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, τον Οκτώβριο του 2008, δημοσιοποίησε ένα έγγραφο για ένα ψηφιακό νόμισμα, το Bitcoin. Ήταν η στιγμή που το τεχνολογικό τζίνι βγήκε από το λυχνάρι και έδωσε το φιλί της ζωής, την δεύτερη ευκαιρία, να λυθεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ανθρώπων, η εμπιστοσύνη χωρίς ενδιάμεσους. Το 2008 γεννήθηκε το blockchain. Το blockchain είναι στα πρώτα του βήματα, όπως το Internet ήταν πριν 20 χρόνια, αλλά είναι η ελπίδα για το μέλλον ....

....Let's handover children principles like liberty, equality, fraternity, all the technological supplies we can and encourage them to have a voice and challenge the status quo. Let's encourage them to continue the story and not remain the silent. ..Ας μεταφέρουμε στα παιδιά μας αρχές όπως η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφοσύνη, όλα τα τεχνολογικά εφόδια που έχουμε διαθέσιμα και ας τα προτρέψουμε να έχουν φωνή και να αμφισβητήσουν το καθεστώς, το κατεστημένο. Ας τα προτρέψουμε να συνεχίσουν την ιστορία και να μην παραμείνουν σιωπηλά. ....

....TEDxLesvos Theme: Click! ..TEDxLesvos Θεματική: Click!....
....This event occurred on November 11, 2017..Η εκδήλωση έγινε στις 11 Νοεμβρίου 2017....
....FOM Theatre, Samothrakis 3, 81100, Mitilini ..Θέατρο ΦΟΜ, Σαμοθράκης 3, 81100, Μυτιλήνη....

....In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized (subject to certain rules and regulations). ..Στο πνεύμα των ιδεών που αξίζει να διαδοθούν, το TEDx είναι ένα πρόγραμμα τοπικών, αυτοοργανωμένων εκδηλώσεων που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους για να μοιραστούν μια εμπειρία που μοιάζει με το TED. Σε μια εκδήλωση TEDx, το βίντεο TEDTalks και οι ζωντανοί ομιλητές συνδυάζονται για να πυροδοτήσουν βαθιά συζήτηση και σύνδεση σε μια μικρή ομάδα. Αυτές οι τοπικές, αυτοοργανωμένες εκδηλώσεις ονομάζονται TEDx, όπου x = ανεξάρτητα οργανωμένη εκδήλωση TED. Το συνέδριο TED παρέχει γενική καθοδήγηση για το πρόγραμμα TEDx, αλλά οι μεμονωμένες εκδηλώσεις TEDx οργανώνονται από μόνοι τους (υπόκεινται σε ορισμένους κανόνες και κανονισμούς). ....

....PREVIOUS..ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ....
....THANK YOU..ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ....
....Before you leave, we want to share with you the need to raise awareness around digital rights and privacy. How likely is it that this content you just saw in front of you was published by other companies, organisations and pages? ..Πριν αποχωρήσεις, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου την ανάγκη να μεγαλώσει η ευαισθητοποίηση γύρω από τα ψηφιακά δικαιώματα και την ιδιωτικότητα. Πόσο πιθανό είναι αυτό το περιεχόμενο που μόλις αντίκρισες μπροστά σου να είχε δημοσιοποιηθεί από άλλες εταιρείες, οργανισμούς και σελίδες; ....

....The messages we transmit are the building blocks of Democracy. The necessary work that accompanies them, however, is neither easy, nor cheap, nor profitable. Our organisation is a non-profit organisation with the mission of informing, raising awareness and protecting human rights, and we rely on citizens to have a strong, meaningful and above all larger presence. ..Τα μηνύματα που μεταδίδουμε, είναι δομικά στοιχεία της Δημοκρατίας. Η απαραίτητη εργασία που τα συνοδεύει όμως, δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε φθηνή, ούτε με όφελος το κέρδος. Ο οργανισμός μας είναι μη κερδοσκοπικός με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στηριζόμαστε στους πολίτες για να έχουμε ισχυρή, ουσιαστική και κυρίως μεγαλύτερη παρουσία. ....

....We wonder with you: how can the world evolve without the defence of Democracy and human rights? ..Αναρωτιόμαστε μαζί σου: πώς μπορεί να εξελιχθεί ο κόσμος χωρίς την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; ....

....Who will hold leaders and institutions accountable for the principles and values they proclaim to have? How many covert rights violations, law violations, and dystopian technologies would have remained hidden if our positions were not in the field? ..Ποιος θα υποχρεώσει ηγέτες και θεσμούς να λογοδοτήσουν για τις αρχές και τις αξίες που διακηρύσσουν ότι έχουν; Πόσες συγκαλυμμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων, παραβάσεις της νομοθεσίας και δυστοπικές τεχνολογίες θα είχαν παραμείνει κρυφές αν οι θέσεις μας δεν ήταν στο πεδίο; ....

....WE NEED YOU, HONESTLY ..ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ....

....Participation in the project is easy and simple. Support our work as a member with a small contribution of even €1. This vital support keeps us structurally independent, free from shareholders or oligarch funders and means we can keep our work and quality reporting open and available to all. ..Η συμμετοχή στο εγχείρημα είναι εύκολη κι απλή. Υποστήριξε το έργο μας ως μέλος με μια μικρή συμμετοχή ακόμη και €1. Αυτή η ζωτική υποστήριξη μάς κρατά δομικά ανεξάρτητους, απαλλαγμένους από μετόχους ή ολιγάρχες χρηματοδότες κι αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε το έργο και τις ποιοτικές αναφορές μας ανοιχτές και διαθέσιμες σε όλους. ....

....We believe in truth, information and Democracy. We understand that not everyone can afford to pay for this work, but if you are, we need you. ..Πιστεύουμε στην αλήθεια, την ενημέρωση και τη Δημοκρατία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι όλοι σε θέση να πληρώσουν γι' αυτό το έργο, αλλά αν εσύ είσαι, σε χρειαζόμαστε. ....