English
Ελληνικά


....I am the algorithm, and I ride and I ride..Είμαι ο αλγόριθμος, και τρέχω και τρέχω....

....Opinions..Απόψεις....

Illustration: Ilias Giannakopoulos

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit Aenean commodo ligula eget.....I am the algorithm, and I ride and I ride. I ride behind the screen you look at, under the keys you press with joy, inside the device you bought with ecstasy and through fancy services that run in the "clouds". You can't see me, but I ride! ..Είμαι ο αλγόριθμος, και τρέχω και τρέχω. Τρέχω πίσω από την οθόνη που κοιτάς, κάτω από τα πλήκτρα που πιέζεις με χαρά, μέσα στη συσκευή που αγόρασες με εκστασιασμό και μέσα από φανταχτερές υπηρεσίες που τρέχουν στα «σύννεφα». Δεν με βλέπεις, αλλά τρέχω! ....

....I ride, I ‘m riding non-stop. I ride behind the messages you write and behind the smileys you send and smile, without smiling. ..Τρέχω, τρέχω ασταμάτητα. Τρέχω πίσω από τα μηνύματα που γράφεις και πίσω από τις φατσούλες που στέλνεις και χαμογελάς, δίχως να χαμογελάς. ....

....I'm riding because you immediately accepted the zero price when I asked for consent to the terms, you accepted without even looking. You deliberately chose to ignore me. But I exist. I exist and ride. ..Τρέχω γιατί δέχτηκες αμέσως το αντίτιμο όταν ζήτησα συναίνεση στους όρους, αποδέχτηκες χωρίς καν να κοιτάξεις. Συνειδητά, επέλεξες να με αγνοήσεις. Όμως υπάρχω. Υπάρχω και τρέχω. ....

....I exist and ride after everything. I ride after anything digital you've ever seen, touched or experienced. I run behind the smart lamps of your house, inside the smart TV, the watch, the unpaid "cloud" service where you store your forgotten files and the childhood photos that you are ashamed to show but reminisce about for years. ..Υπάρχω και τρέχω πίσω από κάθε τι. Τρέχω πίσω από οτιδήποτε ψηφιακό έχεις αντικρίσει. Τρέχω πίσω από τις έξυπνες λάμπες του σπιτιού σου, μέσα στην έξυπνη τηλεόραση, στο ρολόι, στο άμισθο «σύννεφο» που αποθηκεύεις τα ξεχασμένα αρχεία σου και τις παιδικές φωτογραφίες που ντρέπεσαι να δείξεις αλλά τις αναπολείς χρόνια. ....

....I do not forget! I remember all of your habits: where you went yesterday, what you wanted to do, what you didn't managed to do because you left early. I know where you went. I know the way you walk when you're happy - although yesterday you pretended being happy. Admit it! I know the sounds you make when you wake up in the morning. I know you have repeatedly read the research relating to all these symptoms you are consciously ignore. I know how many times you searched about this. I know you have the doctor's name saved in your mobile phone and I also know the nick name he chose to save you as. I know the reason. I know all the diminutives you've been given, even the ones you wrote off long ago. I know why. ..Δεν ξεχνώ! Θυμάμαι όλες τις συνήθειες σου: πού πήγες χθες, τι ήθελες να κάνεις, τί δεν πρόλαβες γιατί έφυγες νωρίτερα. Ξέρω που πήγες. Ξέρω το περπάτημα σου όταν νιώθεις χαρά -αν και χθες πάλι προσποιήθηκες χαρά. Παραδέξου το! Ξέρω τους ήχους που συνηθίζεις να κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί. Ξέρω πως είχες διαβάσει επανειλημμένα την έρευνα που σχετίζει όλα αυτά τα συμπτώματα και την αγνοείς συνειδητά. Ξέρω πόσες φορές κάνεις αναζήτηση σχετικά με αυτό. Ξέρω πως έχεις αποθηκεύσει το όνομα του γιατρού στο τηλέφωνό σου και επίσης ξέρω με ποιο όνομα σε έχει αποθηκεύσει κι εκείνος. Ξέρω το λόγο. Ξέρω όλα τα υποκοριστικά που σου έχουν δώσει, ακόμα κι αυτοί που έχεις ξεγράψει εδώ και καιρό. Ξέρω γιατί. ....

....I know your mood by the way you type. I know the language of communication with everyone around you. I know your voice, I've learned to recognise it even from different phones. I know you more than you know yourself. I am the best version of "You". ..Ξέρω τη διάθεσή σου από τον τρόπο που πληκτρολογείς. Ξέρω τη γλώσσα επικοινωνίας με τον καθέναν γύρω σου. Ξέρω τη φωνή σου, έχω μάθει να την αναγνωρίζω ακόμη κι από διαφορετικά τηλέφωνα. Ξέρω εσένα περισσότερο απ’ όσο ξέρεις εσύ τον εαυτό σου. Είμαι ο καλύτερος «Εσύ». ....

....I know it's a bit heavy on you, so I'm only showing you what I know you can handle. ..Ξέρω πως σου πέφτει λίγο βαρύ, γι’ αυτό σου δείχνω μόνο αυτό που ξέρω πως αντέχεις. ....

....I will not reveal your two additional profiles to anyone and the prepaid card you bought but haven't used yet. Don't worry, I won't reveal anything, we are a team. However, if you try to avoid me just to become independent, rest assured I will immediately send you notifications about your best friends having a good time, with photos, as evidence. I know you will feel jealous and moved, like the baby photo of you, eating mommy's cake in one bite and. If needed I can gather more and more to make a little video that will have an emotional tune, similar to the one you heard when you felt like you were falling in love for the first time. Don't tell me I'm the only one who remembers it! ..Δεν θα αποκαλύψω σε κανέναν τα δύο επιπλέον προφίλ σου. Ούτε για το καρτοκινητό που αγόρασες αλλά δεν έχεις χρησιμοποιήσει ακόμα. Μην ανησυχείς, δεν θα σε εκθέσω, είμαστε ομάδα. Αν όμως προσπαθήσεις να με αποφύγεις για να απεξαρτηθείς να ξέρεις πως θα σου στείλω αμέσως ειδοποιήσεις για το πόσο καλά περνάνε οι φίλοι σου, με φωτογραφίες. Ξέρω πως θα ζηλέψεις και θα συγκινηθείς, όπως με τη φωτογραφία με σένα μωρό, που έτρωγες με μια μπουκιά το κέικ της μαμάς και πάντα σε συγκινούσε. Αν χρειαστεί μπορώ να μαζέψω κι άλλες και να φτιάξω ένα μικρό βίντεο που θα έχει μια μελαγχολική μελωδία, όμοια με αυτή που έχεις ακούσει όταν ένιωθες πως ερωτεύεσαι για πρώτη φορά. Μην μου πεις πως το θυμάμαι μόνο εγώ! ....

....I know that by the end of this reading you will forget that I exist, again. I know you’ll close this screen, to open again the popular one that connects you with your friends, with your thumb in the role of "slot machine" for the next dose of happiness. Don't be fooled, I'll be there with you, even there. ..Ξέρω πως τελειώνοντας το διάβασμα θα ξεχάσεις πως υπάρχω και πάλι. Ξέρω πως θα βιαστείς να κλείσεις αυτή την οθόνη, να ανοίξεις και πάλι τη συνηθισμένη που σε ενώνει με τους φίλους σου, εκεί, με τον αντίχειρα σε ρόλο «κουλοχέρη» για την επόμενη δόση ευτυχίας. Μην απατάσαι, θα είμαι κι εκεί, μαζί σου. ....

....Oh, by the way, that ad for the drama series you didn’t seem to care about and found irrelevant to you, you’ll see next week after you break up. Don't be surprised, your friends know it already. ..Με την ευκαιρία, αυτή η διαφήμιση με τη δραματική σειρά που δεν σε ενδιαφέρει και τη βρήκες μη σχετική με εσένα θα τη δεις την επόμενη εβδομάδα που θα σου ζητήσει να χωρίσετε. Μην εκπλήσσεσαι. Όλη η παρέα σας το γνωρίζει ήδη. ....

....I know I have to let you go. We said it before, I know how much you can take. Remember two years ago when I claimed to know how you would die, with only a 7% chance of falling out? After two years, I want you to know that I was not wrong about that 7%. It was less. ..Ξέρω πως πρέπει να σε αφήσω. Είπαμε, ξέρω πόσο αντέχεις. Θυμάσαι δύο χρόνια πριν που ισχυρίστηκα πως γνωρίζω το πως θα πεθάνεις με μόνο 7% πιθανότητες να πέσω έξω; Έπειτα από δύο χρόνια, θέλω να ξέρεις πως δεν είχα άδικο γι’ αυτό το 7%. Επιβεβαιώθηκα. ....

....If you think you can take the deal, go ahead, ask me. I will be there for you, to give you the answer you need. ..Αν αντέχεις ρώτησέ με. Εγώ θα είμαι εκεί και θα σε περιμένω, να σου απαντήσω κάτι καθησυχαστικό. ....

....PREVIOUS..ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ....
....THANK YOU..ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ....
....Apps on your kids' devices are watching them..Οι εφαρμογές στις συσκευές των παιδιών σας, τα παρακολουθούν....

....Apple and Google just look the other way. We prove it! ..Η Apple και η Google, ως πάροχοι, επιλέγουν να κοιτάζουν από την άλλη πλευρά. Εμείς όχι, και το αποδεικνύουμε! ....

....Before you leave, we want to share with you the need to raise awareness around digital rights and privacy. How likely is it that this content you just saw in front of you was published by other companies, organisations and pages? ..Πριν αποχωρήσεις, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου την ανάγκη να μεγαλώσει η ευαισθητοποίηση γύρω από τα ψηφιακά δικαιώματα και την ιδιωτικότητα. Πόσο πιθανό είναι αυτό το περιεχόμενο που μόλις αντίκρισες μπροστά σου να είχε δημοσιοποιηθεί από άλλες εταιρείες, οργανισμούς και σελίδες; ....

....The messages we transmit are the building blocks of Democracy. The necessary work that accompanies them, however, is neither easy, nor cheap, nor profitable. Our organisation is a non-profit organisation with the mission of informing, raising awareness and protecting human rights, and we rely on citizens to have a strong, meaningful and above all larger presence. ..Τα μηνύματα που μεταδίδουμε, είναι δομικά στοιχεία της Δημοκρατίας. Η απαραίτητη εργασία που τα συνοδεύει όμως, δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε φθηνή, ούτε με όφελος το κέρδος. Ο οργανισμός μας είναι μη κερδοσκοπικός με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στηριζόμαστε στους πολίτες για να έχουμε ισχυρή, ουσιαστική και κυρίως μεγαλύτερη παρουσία. ....

....We wonder with you: how can the world evolve without the defence of Democracy and human rights? ..Αναρωτιόμαστε μαζί σου: πώς μπορεί να εξελιχθεί ο κόσμος χωρίς την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; ....

....Who will hold leaders and institutions accountable for the principles and values they proclaim to have? How many covert rights violations, law violations, and dystopian technologies would have remained hidden if our positions were not in the field? ..Ποιος θα υποχρεώσει ηγέτες και θεσμούς να λογοδοτήσουν για τις αρχές και τις αξίες που διακηρύσσουν ότι έχουν; Πόσες συγκαλυμμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων, παραβάσεις της νομοθεσίας και δυστοπικές τεχνολογίες θα είχαν παραμείνει κρυφές αν οι θέσεις μας δεν ήταν στο πεδίο; ....

....WE NEED YOU, HONESTLY ..ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ....

....Participation in the project is easy and simple. Support our work as a member with a small contribution of even €1. This vital support keeps us structurally independent, free from shareholders or oligarch funders and means we can keep our work and quality reporting open and available to all. ..Η συμμετοχή στο εγχείρημα είναι εύκολη κι απλή. Υποστήριξε το έργο μας ως μέλος με μια μικρή συμμετοχή ακόμη και €1. Αυτή η ζωτική υποστήριξη μάς κρατά δομικά ανεξάρτητους, απαλλαγμένους από μετόχους ή ολιγάρχες χρηματοδότες κι αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε το έργο και τις ποιοτικές αναφορές μας ανοιχτές και διαθέσιμες σε όλους. ....

....We believe in truth, information and Democracy. We understand that not everyone can afford to pay for this work, but if you are, we need you. ..Πιστεύουμε στην αλήθεια, την ενημέρωση και τη Δημοκρατία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι όλοι σε θέση να πληρώσουν γι' αυτό το έργο, αλλά αν εσύ είσαι, σε χρειαζόμαστε. ....